نانو ذرات

نانو ذرات نقره

نقره فلزی قیمتی است که از گذشته تا امروز برای درمان و ضدعفونی استفاده می شود. نانو ذرات نقره در عصر حاضر قدرت ذره نقره را بیشتر کرده است.

نانو ذرات