نانو ذرات

قیمت تولید نانو تکنولوژی درجه یک

ایده و مفھوم علوم نانو و نانو تکنولوژی با سخنرانی فیزیکدانی به اسم ریچارد فاینمن در ھم اندیشی انجمن فیزیک آمریکا در موسسه فناوری کالیفرنیا در ۲۹ دسامبر ۱۹۵۹ پا گرفت.
او طی سخنرانیش با عنوان: ”ھنوز حیطه ھای
کشف شوند“ به مفھوم نانو پرداخت اما تنھا سال ھا بعد از این سخنرانی بود که برای اولین بار اصطلاح نانوتکنولوژی مورد استفاده انجمن ھای علمی قرار گرفت. فاینمن در سخنرانیش از فرآیندی نام برده بود به به آن وسیله دانش
و مولکول ھای منفرد را دستکاری کرده و کنترل کنند.
حدود ۱۰ سال بعد پروفسور نوریو تونیگوچی در حین بررسی ھایی که روی ماشین ھای فوق العاده دقیق انجام می داد اصطلاح نانوتکنولوژی را رواج داد. البته تا سال ۱۹۸۱ که میکروسکوپ ھای تونلی روبشی به بازار آمدند و
منفرد فراھم شد نانوتکنولوژی کاربرد خاصی نداشت.
منبع:مدیا سافت

مطلب پیشنهادی

عرضه نانو رنگ عایق رطوبتی

عرضه نانو رنگ عایق که کاربردهای مختلف ساختمانی داشته و از رنگ های رطوبتی و …

پاسخی بگذارید

نانو ذرات